Đặc điểm của Thymine

Thymine, hợp chất hữu cơ thuộc họ pyrimidine, là thành phần của axit deoxyribonucleic (ADN).

ADN cùng với ARN (axit ribonucleic), quy định các đặc điểm di truyền trong tất cả các tế bào sống.

Giống như các thành phần nitơ khác của axit nucleic, thymine là một phần của thymidine, một nucleoside tương ứng (một đơn vị cấu trúc bao gồm hợp chất nitơ và đường), trong đó nó được liên kết hóa học với đường deoxyribose.

Thymine cũng là một phần của axit thymidylic, một nucleotide (một đơn vị cấu trúc lớn hơn bao gồm nucleoside và axit photphoric), là este photphat của thymidine.

Bản thân nucleotide, nucleoside hoặc thymine có thể được phân tách từ ADN bằng kỹ thuật thủy phân chọn lọc.

Cấu trúc hóa học của Thymine

Nguồn Novagen