Đột biến gen là gì?

Đột biến gen là sự thay đổi trong trình tự ADN mang thông tin di truyền quy định những tính trạng hoặc chức năng của cơ thể.

Trình tự ADN cung cấp cho các tế bào thông tin cần thiết để thực hiện các chức năng của chúng.

Nếu một phần trình tự ADN bị thay đổi như là nằm sai vị trí, không hoàn chỉnh hoặc bị hỏng, cơ thể có thể tổng hợp sai các protein mã hóa bởi trình tự ADN bị thay đổi đó, dẫn đến chức năng cơ quan không đảm bảo, hoặc có thể dẫn đến tình trạng bệnh lý.

Đột biến gen xảy ra khi nào?

Đột biến gen xảy ra trong quá trình phân chia tế bào khi các tế bào của bạn phân chia và nhân lên. Có hai kiểu phân chia tế bào:

Nguyên phân (Mitosis): Quá trình tạo ra các tế bào mới cho cơ thể. Trong quá trình nguyên phân, các gen mang thông tin hướng dẫn các tế bào phân chia thành hai bằng cách tạo một bản sao của các nhiễm sắc thể.

Giảm phân (Meiosis): Quá trình tạo ra các tế bào trứng và tinh trùng cho thế hệ tiếp theo. Trong quá trình giảm phân, các nhiễm sắc thể tự sao chép với số lượng nhiễm sắc thể bằng một nửa so với ban đầu (từ 46 xuống 23). Đó là cách mỗi đứa trẻ có thể nhận được vật liệu di truyền một cách bình đẳng từ cả cha và mẹ.

Đột biến gen xảy ra như thế nào?

Đột biến gen xảy ra trong quá trình phân chia tế bào.

Khi các tế bào tiến hành phân chia, mỗi tế bào sẽ tiến hành theo từng bước được cơ thể lập trình sẵn và tiến hành sao chép nguyên bản để tạo ra các thế hệ tế bào tiếp theo.

Có rất nhiều lỗi trong quá trình phân chia tế bào vì các trình tự ADN có thể bị thay thế, xóa hoặc chèn thêm các nucleotide trong khi quá trình sao chép diễn ra.

Nếu xuất hiện một lỗi (chính là đột biến gen), thông tin di truyền được cơ thể lập trình sẵn có thể không được các tế bào đọc được hoặc có thể thiếu các phần hoặc thêm các phần không cần thiết.

Tất cả những điều này có thể có nghĩa là các tế bào của bạn không thể hoạt động trọn vẹn như bình thường.

Nguồn Novagen