Epitope là gì?

Sự liên kết của kháng thể với vật thể lạ xảy ra trên một vùng cụ thể dài một vài axit amin và không đại diện cho toàn bộ protein. Vùng này được kháng thể nhận biết và được gọi là vùng quyết định kháng nguyên, hay là epitope. Một protein thường có thể chứa một số epitope mà các kháng thể có thể liên kết.

Có hai loại epitope chính là liên tục và không liên tục.

  • Các epitop liên tục là một chuỗi tuyến tính các axit amin được kháng thể nhận biết.
  • Các epitop không liên tục là các vùng chỉ hiện diện ở dạng gấp nếp của protein.

Loại epitope hiện diện xác định loại kháng thể. Kháng thể đơn dòng chỉ có thể nhận ra một epitope, trong khi kháng thể đa dòng nhận ra nhiều epitope.

Paratope là gì?

Paratope là vùng nằm trên kháng thể nhận biết và liên kết với epitope của kháng nguyên.

Paratope được tạo ra bởi sự liên kết bổ sung của chuỗi nhẹ và chuỗi nặng tạo ra cấu trúc ba chiều. Về lý thuyết, 104 chuỗi nặng có thể kết hợp với 104 chuỗi nhẹ để tạo ra 108 paratope khác nhau.

Vùng paratope hiện diện trong vùng Fv của kháng thể và bao gồm 5-10 axit amin. Để xác định cấu trúc chính xác của paratope, cần xác định cấu trúc của kháng thể phức hợp với kháng nguyên và điều này có thể được thực hiện bằng phương pháp đồng tinh thể và làm sáng tỏ cấu trúc.

Vùng epitope mà paratope liên kết thường có thể được mô phỏng bằng các đại phân tử tương tự như epitope – những phân tử như vậy được gọi là mimotope.

Như vậy:

  • Epitope là vùng nằm trên kháng nguyên, quyết định vị trí gắn của kháng nguyên với kháng thể.
  • Paratope là vùng nằm trên kháng thể, có vai trò nhận biết và liên kết với epitope của kháng nguyên.