Biometra TOne Series

HỆ THỐNG MÁY BIOMETRA TONE SERIES

HỆ THỐNG MÁY BIOMETRA TONE SERIES

Biometra TOne Series là dòng máy PCR (Polymerase Chain Reaction) dùng cho nhân bản các trình tự ADN hoặc trình tự gen cụ thể để đạt được nồng độ đủ …